Skip to main content

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten – schriftelijk zowel als mondeling – met Mijn Geluksreis. Coachingspraktijk voor Rouw, Verlies, Geluk en Schatgraven. 

Beide gezaghebbende ouders/verzorgers moeten akkoord gaan met de begeleiding van het kind. De ondertekenende ouder/verzorger draagt er zorg voor, dat de andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de coaching en dat hij/zij hiervoor toestemming geeft. Als de andere ouder/verzorger op enigerlei wijze bezwaar maakt neemt de ondertekenende ouder/verzorger de consequenties daarvan op zich. De coach kan hier geen verantwoording voor dragen.

De coach verplicht zich om zich naar beste weten en kunnen in te spannen om tot het beste resultaat te komen. De coach kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het al of niet bereikte resultaat.

De coach is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door de coach, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de coach. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt raadt Mijn Geluksreis aan altijd contact op te nemen met de huisarts.

Het coachtraject zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen zullen persoonlijke gegevens van het gecoachte kind niet naar buiten worden gebracht, tenzij met instemming van de coachee.

De coachee is de persoon die afspraken met een coach heeft gemaakt over een coachtraject om zich door de coach te laten coachen.

Er zal globaal aan ouders/verzorgers worden weergegeven wat er in de sessies is gedaan, dit in overleg met de coachee. Dit is belangrijk om het kind een vertrouwde omgeving te kunnen bieden.

De tarieven voor coaching staan op de website. Het afgesproken tarief zal tijdens het lopende traject niet verhoogd worden, ook al wijzigen de tarieven op de website. 

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen.

Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Wil je weten hoe ik met je privacy om ga, kijk dan op de pagina Privacy en Cookies.